دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی
سرپرست مرکز


زهرا ابراهیمی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

دکتر رضا آذربایجانی  سرپرست معاونت علمي و فني
دکتر رضا آذربایجانی
 سرپرست معاونت علمي و فني

روح الله آهون بر سرپرست مركز آموزشهاي كوتاه مدت
روح الله آهون بر
سرپرست مركز آموزشهاي كوتاه مدتدکتر پروانه فرزانه  مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری

دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری


دکتر الیاس آریاکیا
مدیر بانک گیاهی

سجاد صاریخان  سرپرست بانک مولکولی

سجاد صاریخان
سرپرست بانک مولکولی

دکتر محمدعلی آموزگار  مدیر بانک میکروارگانیسمها

دکتر محمدعلی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسمها