طرح اهداء میکروارگانیسم

بانک میکروارگانیسم ها در راستای اجرای مأموریت ملی خود در جمع آوری، شناسایی و نگهداری میکروارگانیسم ها،  یک خدمت ویژه برای اهداء کنندگان سویه های تایپ و دارای ارزش کاربردی ارائه می کند. در این خدمت که به طرح اهداء میکروارگانیسم موسوم است، محققان، دانشمندان و دانشجویان مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی که مالکیت سویه در اختیارشان است، در یک اقدام عام المنفعه سویه های خود را جهت استفاده سایر محققان به مشارکت می گذارند و از این طریق ضمن اطمینان از نگهداری صحیح آنها، از مزایای این طرح بهره مند گردند.

مزایای طرح برای اهداء کنندگان:

1. اهداء کنندگان می توانند تا دو بار از سویه اهداء شده خود یا یک بار از سایر سویه های کلکسیون میکربی مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران به صورت رایگان و کشت فعال بهره مند گردند.   

2. تهیه آمپول لیوفلیزه از سویه های اهداء شده بین سه تا 10 آمپول امکانپذیر است و در این حالت تنها هزینه تهیه و ساخت آمپول به مبلغ 500.000 ریال بابت هر آمپول دریافت می گردد.

شرایط پذیرش سویه در طرح اهداء :

1. پذیرش سویه های تایپ (استاندارد) همراه با مستندات و مدارک در اولویت می باشند.

2. سویه های دارای ارزش بیوتکنولوژی و کاربردی به شرطی پذیرش می شوند که دارای مستندات علمی و فنی (شناسایی مولکولی و چاپ مقاله یا پتنت) باشند.  

3. چنانچه سویه ها هیچ یک از شرایط فوق (سویه تایپ نباشد یا فاقد هر گونه ارزش بیوتکنولوژی مشخص باشد) را نداشته باشند، نگهداری و تخصیص شماره دسترسی به آنها، منوط به اعلام نظر بانک و احتمالاً مشمول پرداخت هزینه می باشد.

نکات حائز اهمیت

- تکمیل فرم اهدا بر اساس راهنمای تکمیل فرم موجود روی سایت، الزامی است و باید دارای امضای سپرده گذار باشد.

- سویه هایی که بر اساس فرآیند کنترل کیفی بانک میکروارگانیسم ها با ادعای اهداء کنندگان مطابقت نداشته باشند، از مزایای طرح اهداء بهره مند نمی شوند.

- بانک میکروارگانیسم ها برای کلیه اهداء کنندگان گواهینامه اهداء (Certificate of Deposit) صادر می نماید.

شرایط ارسال سویه ها:

1. حداقل دو پلیت کشت فعال تازه از سویه اهدایی باید ارسال شود. سويه مورد نظر باید به روش کشت خطی در پلیت کشت داده شده و حتما کلنی تک داشته باشد.

2. در صورت كشت سويه در فالكون، حداقل 2 فالكون مورد نياز است.

3. براي جلوگيري از خشك شدن محيط و آلودگي، درب فالكون و يا پليت را با پارافيلم ببنديد.

4. بر روي پليت و يا فالكون بايد نام سويه، تاريخ كشت و نام فرد متقاضي يادداشت شود. 

5. بانک میکروارگانیسم ها از پذيرش هر گونه پليت يا فالكون مشكوك به آلودگي، شکسته شده، كهنه و يا داراي شرايط نامناسب از جمله آب افتاده و غيره معذور است. 

 

فرم اهدا میکروارگانیسم  (راهنمای تکمیل فرم دسترسی سویه های اهدایی "لطفا مطالب تایپ شوند و از کپی پیست مطالب خودداری نمایید"