دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی
رئیس مرکز

زهرا ابراهیمی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
 

دکتر رضا آذربایجانی  سرپرست معاونت علمي و فني
دکتر رضا آذربایجانی
 سرپرست معاونت علمي و فني

روح الله آهون بر سرپرست مركز آموزشهاي كوتاه مدت
روح الله آهون بر
سرپرست اداره آموزش

دکتر مهدی فلاح مهنه 
دکتر مهدی فلاح مهنه
سرپرست معاونت پشتیبانی

دکتر عبدالرضا دانشور آملی
سرپرست بانک سلولهای انسانی و جانوری


دکتر الیاس آریاکیا
مدیر بانک گیاهی

سجاد صاریخان  سرپرست بانک مولکولی

سجاد صاریخان
سرپرست بانک مولکولی

مهدی مشتاقی نیکو

مهدی مشتاقی نیکو 
سرپرست بانک میکروارگانیسمها