بخش بیولوژی گیاهی یکی از بخش های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می باشد. هدف این بخش تعیین کمربند جغرافیایی فلات ایران به منظور ساماندهی، جمع آوری، حفظ و بهره برداری از ذخایر توارث گیاهی، حمایت از مراکز نگهداری تنوع زیستی و توسعه دانش، فناوری و ایجاد شبکه اطلاعات علمی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به محققان و مراکز تحقیقاتی مرتبط می باشد.

اهداف:
1- اولویت بندی ژرم پلاسمهای گیاهی برای تهیه، جمع آوری و حفظ آنها
2- شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی
3- حفاظت و نگهداری ذخایر توارثی گیاهی
4- احیاء نمونه های حفاظت شده
5- ارزیابی مواد ژنتیکی
6- تدوین و ارایه مقررات، دستورالعملها و استانداردهای لازم
7- مستند سازی مواد ژنتیکی
8-  آماده سازی، بهره برداری و مبادله مواد ژنتیکی
9- جمع آوری، مستندسازی و ارزیابی دانش بومی استفاده از گیاهان
10- پشتیبانی و حمایت از بانک های موجود در کشور، کنترل کیفی و تعیین هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه های ذخیره (Back Up) برای استفاده آتی آنها
11- ثبت مالکیت معنوی گونه های جدید همراه به مستندات علمی جهت حفظ حقوق ابداع کننده یا کاشف اثر به منظور پیگیری های حقوقی داخلی و بین المللی
12- ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی گیاهی ایران

 


فهرست نمونه ها

خدمات بانک گیاهی

اهدای نمونه گیاهی

دوره های فن آموزی بانک گیاهی

آزمایشگاه های بانک گیاهی

اعضای بانک گیاهی

بازدید از هرباریوم مرکز