متقاضیان محترم خدمات تخصصی مرکز اعم از اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی و ... که در خواست استفاده از تخفیف شبکه آزمایشگاهی را دارند، خواهشمند است درخواست استفاده از تخفیف را قید فرمایند.
 

       

جهت سفارش، فرم تکمیل شده را به نشانی ibrc.sales@gmail.com ارسال نمایید. شماره تلفن 02634762360 پاسخگوی شما است.

1. استخراج DNA از نمونه های زیستی   -   فرم درخواست 

2.  استخراج DNA  از نمونه های زیستی گیاهان دارویی دارای متابولیت های ثانویه بالا( حداقل 10 نمونه )   - فرم در خواست

3. ريبوتايپينگ باکتری ها و آرکی ها آنالیز ژن 16S rRNA   فرم در خواست

4. ریبوتایپینگ قارچها و مخمرها  - فرم درخواست 

5. فیلوژنی مولکولی گیاهان با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر توالی یابی ، جایگاهrDNA در هسته ( ITS و ETS ) و جایگاه های کلروپلاستی و میتوکندریایی ( مبتنی بر توالی یابی )   - فرم درخواست

 6.  آنالیز تنوع ژنتیکی گياهان و جانوران با استفاده از نشانگرهاي SSR  - فرم درخواست

 7. فیلوژنی مولکولی جانوران ( DNA Barcoding ) با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی CO1  - فرم درخواست

 8. کلونينگ ژنهاي عملکردی پروکاریوتی و يوکاريوتي در وکتورهای درخواستی به منظور بررسی بیان ژن و انتقال ژن  - فرم درخواست

 9. انجام PCR بر روی DNA استخراج شده انواع نمونه های زیستی  فرم درخواست

 10. استخراج RNA ، سنتز CDNA و Real time PCR   - فرم درخواست

 11. استخراج DNA متاژنومی  و انجام واکنش PCR  از نمونه های متاژنومی  - فرم درخواست

 12.انجام T/A کلونینگ و ایجاد وکتور حد واسط ( همراه با تعیین توالی قطعه درج شده ) فرم درخواست

 13. بیان و خالص سازی پروتئین نو ترکیب در سیستم باکتری اشرشیا کلای ( E.coli )  فرم درخواست

 14. آنالیز تنوع ژنتیکی گیاهان و جانوران با استفاده از نشانگرهای ISSR ، RAPD فرم درخواست

 15.  آنالیز کمی داده های متاژنوم توصیفی ( 16S/18S rDNA )  با پکیج QIIME2 فرم درخواست

 16. استخراج پلاسمید فرم درخواست

 17 . آنالیز داده های حاصل از فیلوژنی مولکولی  فرم درخواست

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02634762391 تماس بگیرید.