مدیر بانک:
 
 
 
   
     عبدالرضا دانشور آملی (دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام)       
 
     ارتباط با مدیریت: daneshvar@ibrc.ir, abdolrezadaneshvar@yahoo.com                                              
 
 

مدیریت قبلی بانک:

پروانه فرزانه (دکترای تخصصی ایمونولوژی)           

 
                  
 
 

اعضاء هیات علمی:
 
عبدالرضا دانشور آملی (دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام) 
 
سپیده آشوری موثق (دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل)    
 
 
کارشناسان:
 
مریم فرقدان (دکترای ایمنی شناسی پزشکی)  
 
زهرا الیاسی گرجی (دکترای بیوفیزیک)   
 
هدیه رحمتی ( دانشجوی دکتری میکروبیولوژی)     
 
زهره هاشمیان ( دانشجوی دکترای سلولی و مولکولی)
 
سمانه محمود اقدم  (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی) 
 
نوید مومنی فر (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی)
 
محمد پیروزفر (کارشناسی ارشد بیوتکنولوزی پزشکی)
 
علی قربانی (کارشناسی ارشد بیوشیمی)
 
مرتضی طالبی (کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی)

 


مسئول امور اداری:
هانیه حمیدی (کارشناسی مدیریت)       
                                                                                        
 رابط بخش خدمات تخصصی:
نیکو رزاقی                                                                               

 


 

همکاران علمی:
حسین بهاروند ( دکترای تخصصی زیست شناسی تکوینی - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان)
سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی)
حمیدرضا خالدی (دکترای تخصصی ژنتیک جانوری)
پروانه افشاریان ( دکترای تخصصی ژنتیک - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان )
لاله نیک فرجام  (دکترای تخصصی علوم و فن آوری منابع زیستی)
علیرضا احسانی ( دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)
مرضیه ابراهیمی ( دکترای تخصصی ایمنی شناسی - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان )
سید ناصر استاد ( دکترای تخصصی فارماکولوژی - عضو هیات علمی گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران )
محمد حسین صنعتی ( دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی - عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک )
زهیر محمدحسن صراف ( دکترای تخصصی ایمنی شناسی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس )

میثم گنجی بخش ( دکترای بیولوژی تولید مثل) 
احمد نسیمیان (  دکترای بیوشیمی بالینی )  
ندا سادات گوهری (کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)