آزمایشگاه کموتاکسونومی

بیوشیمی میکروارگانیسم ها نشان داده است که تجزیه و تحلیل مولفه های سلول می تواند به طور موثر در سیستماتیک باکتریایی اعمال شود که این موضوع اساس تاکسونومی شیمیایی را فراهم می آورد.  کموتاکسونومی نسبت به مطالعات ریخت شناسی اطلاعات کمّی بیشتری را ارائه می کند. علاوه بر این، داده های برآمده از ژنتیک مولکولی روشن ساخته است که شباهتهای مورفولوژیکی همیشه حاکی از ارتباط فیلوژنتیک نیست. تجزیه و تحلیل اجزای سلول به عنوان ابزاری ضروری نه تنها برای طبقه بندی میکربی بلکه برای شناسایی آنها محسوب می شود. اجزاء شیمیایی است که شرایط زیر را حائز باشند به طور قابل توجهی در سیستماتیک میکروارگانیسم ها اهمیت دارند:

1- آنها باید در میان میکروارگانیسم ها مورد مطالعه به طور جهانی توزیع شده باشند.
2- داده ها در بین سویه های یک تاکسون همولوگ هستند، در حالی که تفاوت قابل توجهی بین تاکسونهای متمایز وجود دارد.
3- آنالیز باید برای تعداد زیادی از نمونه ها به راحتی انجام پذیرد.

تعیین ترکیبات دیواره سلولی (اسیدهای آمینه و کربوهیدرات ها) و ترکیبات غشای سلول (لیپیدهای قطبی، کینونهای ایزوپرنوئید در مخمر و باکتری های گرم منفی و اسیدهای چرب) در آزمایشگاه کموتاکسونومی انجام می شود. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از تجهیزات و امکانات مدرن در بانک میکروارگانیسم ها بهره می برد که این ها باعث افزایش توانایی دانشمندان جوان متخصص در پروژه ها می شود.