کپک و مخمر

کلکسیون قارچ های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1390 راه اندازی شد. این کلکسیون در حوزه جداسازی، خالص سازی، شناسایی، تأیید هویت، تکثیر و توزیع قارچ های رشته ای و تک سلولی فعالیت می کند. نمونه های قارچی موجود در این کلکسیون معمولاً متعلق به زیستگاه های طبیعی، گل ها و گیاهان، مواد غذایی و نوشیدنی های تخمیری هستند و این کلکسیون میکروارگانیسم های بیماریزا و میکروارگانیسم های نیازمند سطوح ایمنی زیستی 3 و 4 را پذیرش نمی نماید. بنابراین این کلکسیون، سویه های قارچی قابل استفاده در مطالعات تاکسونومیک و مولکولی، مطالعات اکولوژیک، سنجش ها، پژوهش ها و آموزش را در حوزه های زیر ارائه می دهد:

-         قارچ های رشته ای، قارچ های دی مورفیک، قارچ های کلاهک دار و مخمرها

-         سویه های مرجع و تأیید هویت شده جهت انجام آزمون های استاندارد

-         سویه های مولد آنزیم و متابولیت های ثانویه ارزشمند

تمامی نمونه های زیستی موجود در کلکسیون توسط روش های مولکولی تأیید هویت شده اند. نگهداری نمونه های زیستی به روش نگهداری در دماهای فراسرد، نیتروژن مایع و نیز لیوفلیزاسیون انجام می شود و بقا و خلوص سویه ها به صورت دوره ای و منظم مورد بازبینی قرار می گیرد.

این کلکسیون پذیرای نمونه های زیستی پژوهشگران، دانشجویان و صنعتـگران در قالـب نگهداری در کلکسـیون عمومی (Public deposition) و نیز نگهداری ایمن سویه های واجد پتانسیل صنعتی با رعایت شرایط محرمانگی و عدم دسترسی عمومی (Safe deposition) می باشد.

روش های ارائه سویه های قارچی: کشت فعال، آمپول لیوفیلیزه