انواع سپرده گذاری در بانک میکروارگانیسم ها

 

سپرده گذاری ایمن (Safe deposit)

ارائه یک سرویس ویژه از نگهداری بلند مدت میکروارگانیسم هایی که توزیع آن ها تحت اختیار شخص سپرده گذار محدود شده است. میکروارگانیسم ها جهت Safe deposit در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نگهداری شده و جز اموال سپرده گذار باقی می مانند.

سپرده گذاری عمومی (Public deposit)

نگهداری بلند مدت نمونه های سپرده شده با روش های استاندارد در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، که در این نوع سپرده گذاری، در قبال نگهداری رایگان سویه، ارائه سویه در کاتالوگ رسمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران یا هر گونه لیست قابل دسترس عمومی بلامانع است.